Kdo je to?
Kdo je to? Kdo to byl? Co znamená? Pojmy, významy slov...

Tip dne na čtvrtek 25. února 2021

Výběr z náhodných odborných pojmů, osobností, hesel, termínů

Manažer kvality

kdo je to Manažer kvality?

Manažer kvality neboli Quality manager je osoba odpovídající za úsek managementu kvality ve firmě. Je tím, kdo tvoří směrnice pro interní potřebu, stanovuje normy kvality a kontroluje a zajišťuje, zda jsou dodržovány. Jeho hlavním úkolem je řídit celý proces vzniku, udržení a další rozvoj systému kvality. Ten se řídí určenými standardy odvětví nebo normami ISO. V tomto duchu vede a řídí zaměstnance, účastní se jednání s dodavateli, popřípadě partnery. Své zprávy a podklady předává vedení podniku. Manažer kvality pracuje s nejmodernějšími způsoby i nástroji managementu kvality.

Heslo Manažer kvality je v kategorii Profese

Gandalf

kdo je to Gandalf?

Gandalf je jméno čaroděje z knih J.R.R. Tolkiena. Vystupoval pod různými jmény, často byl nazýván například Gandalf Šedý, šedý poutník a podobně. Nosil dlouhé vousy, široký plášť, dlouhou hůl a špičatý klobouk. Bojoval proti zlým silám ve Středozemi. Byl účastníkem tažení proti drakovi Šmakovi a poznal moc Jednoho prstenu. Podařilo se mu najít způsob, jak tento prsten zničit. Jako člen Společenstva Prstenu pomáhal Frodovi na výpravě s Prstenem. V boji s balrogem se zřítil z mostu a vrátil se zpět jako Gandalf Bílý. Byl jedním z těch, kteří zásadně přispěli k vítězství v bitvě o prsten a moc a sjednocení království. Společně s dalšími strážci pak odplul do Zemí Neumírajících.

Text Gandalf je v kategorii Fikce

Drzoun

kdo je to Drzoun?

Drzoun je drzá osoba. Člověk, který nemá respekt k ostatním. Drzoun se nevhodně chová k autoritám, ke kterým by měl mít úctu. Je neslušný ke starším lidem, k rodičům, prarodičům, učitelům, nadřízeným, úředníkům, policistům atd. Drzoun je obvykle panovačný, smělý, hubatý, neurvalý, arogantní, impertinentní, domýšlivý a zpupný.

Heslo Drzoun je v kategorii Vlastnosti

Nacista

kdo je to Nacista?

Nacista byl představitelem nacismu, zvrhlé ideologie ("národního socialismu") šířené Hitlerem v Německu v období krátce před a v průběhu druhé světové války. Nacismus byl vyhrocený nacionalismus hlásající myšlenky jako nadřazenost árijské rasy a méněcennost všech ostatních ras a národností. Nacisté byli rasisté, antisemitisté, kteří svou idelologii šířili násilím.

Slovo Nacista se nachází v kategorii Politika

Stará panna

kdo je to Stará panna?

Stará panna je označení pro neprovdanou ženu ve vyšším věku. Toto sousloví má původ v dřívějších dobách, kdy patřilo k tzv. dobrým mravům, aby se žena provdala a založila rodinu. Ne vždy to ale bylo možné, mezi ženami vždy existovaly výjimky, a to z různých důvodů včetně vlastního rozhodnutí. Na takové dámy se ostatní často dívali skrz prsty nebo jimi až opovrhovali. Soudilo se, že stará panna je něčím "divná", např. že je ošklivá nebo neschopná postarat se o domácnost. Ještě horší postavení měly svobodné matky. Dnešní pohled na věc je už snad mimo nejstarší generaci naštěstí mnohem tolerantnější, přesto výraz stará panna nevymizel. Dnes už ani tak nejde o to, zda je dotyčná provdaná či ne, spíše u takto označené ženy poukazujeme na to, že žije celý život nebo velmi dlouho sama bez muže.

Text Stará panna patří do sekce Hanlivé

Dana Zátopková

kdo je to Dana Zátopková?

Dana Zátopková je legendární představitelka české atletiky, olympijská vítězka v hodu oštěpem. Slavným sportovce byl i její manžel Emil Zátopek. Atletice se věnovala již od mládí, společně s házenou. Na olympijských hrách v Helsinkách v roce 1952 v hodu oštěpem zvítězila, stejně jako její manžel v běhu na 5000 metrů. Několikrát se stala mistryní republiky, mistryní Evropy a světovou rekordmankou. Aktivní kariéru ukončila Dana Zátopková v roce 1962. Později působila jako trenérka a členka ženské komise Mezinárodní atletické federace. Stále je aktivní i v českém olympijském hnutí.

Slovo Dana Zátopková se nachází v kategorii Sport

Biolog

kdo je to Biolog?

Biolog je člověk, který se zabývá vědeckým výzkumem života v nejširším smyslu a zkoumá organizmy od složení buňky až k celým společenstvím. Zabývá se nejrůznějšími procesy a ději, které v organizmech probíhají, jejich vzájemným působením i vztahem k životnímu prostředí. Biolog ve své práci vychází z buněčné teorie, evoluční teorie, teorie genů, energie a homeostáze.

Heslo Biolog se nachází v sekci Věda

Střihač

kdo je to Střihač?

Střihač je pracovník, který je zodpovědný za střih, tedy takovou práci, při které se používají jednotlivé záběry filmu a poskládají se tak, že tvoří celek. Střih může být nazýván také sestřihem, montáží nebo střihovou skladbou. Prací střihače vzniká samotný děj, protož propojuje záběry tak, aby mezi nimi vznikal kontrast a rozvíjel se děj nebo navazovaly vazby. Někdy je tato činnost označována jako nástroj vyprávění.

Heslo Střihač je v kategorii Profese

Geolog

kdo je to Geolog?

Geolog je osoba, která se věnuje různým materiálům a dění na Zemi. Zkoumá především složení hornin, složení a stavbu Země, nejrůznější procesy, které k vytvoření zemského tělesa vedly a které stále probíhají. Geolog provádí výzkum, sbírá vzorky a na základě získaných poznatků pak sestavuje geologické mapy. K jeho základní výbavě patří kladívko a kompas, které slouží k získání vzorků a měření, s jehož pomocí je pak vytvořena základní mapa zkoumané oblasti.

Heslo Geolog je v kategorii Profese

Budovatel

kdo je to Budovatel?

Budovatel bylo hojně využívané pojmenování osob, které v době socializmu přispívaly k jeho posílení a budování komunizmu. Mohlo se jednat o jakéhokoli pracovníka nejrůznější profese, tedy nejen dělník nebo jiný manuálně pracující, ale i politik, úředník, voják a každý, kdo se choval uvědoměle a byly mu přiznány zásluhy na budování. Budovatelé byli často využíváni k propagandistickým cílům.

Text Budovatel patří do sekce Historie


Klíčová slova: kdo je to, co znamená, informace, co to je, osobnosti, heslo, formulace, životopis, popis, biografie, definice, pojem, termín, přesný význam, kdo to je, význam pojmu, slovník, přesný výraz, osobnost, etymologie, význam, popis, vysvětlení, slovo, wiki, význam slova, lexikon, lidé, synonymum

Podívejte se také na tyto odborné výrazy, pojmy, termíny a slova

CNG

Pojem, výraz, heslo, co je to CNG?

CNG (zkratka z Compressed Natural Gas) je označení pro stlačený zemní plyn, který se používá jako palivo motorových vozidel a je, co se množství emisí týká, ekologičtější než benzín a nafta.

Heslo CNG patří do sekce Fyzika

Hedvábná stezka

Pojem, výraz, heslo, co je to Hedvábná stezka?

Hedvábná stezka je název starobylé a velmi důležité obchodní cesty, která propojovala Čínu a Středomoří. Vznikla ve starověku a využívána byla i ve středověku. Byla velmi dlouhá (udává se až 8000 km) a místy vedla náročným terénem (hory, pouště). Absolvovat ji zabralo mnoho času. Do Evropy se vozilo z Číny hedvábí a častým obchodním artiklem bylo koření. Ve 13. století dopravu zboží komplikovali Mongolové a po 15. století stezka ztratila na významu vzhledem k rozvoji lodní dopravy, která byla rychlejší a efektivnější a využívala nové trasy.

Pojem Hedvábná stezka je v sekci Politika

Slovo složené

Pojem, výraz, heslo, co je to Slovo složené?

Slovo složené je takové slovo, které je tvořeno více základovými slovy. Vzniká procesem skládání, označuje se také jako složenina. Tam, kde se jednotlivé části složeniny dotýkají, vzniká tzv. morfologický šev. V češtině jsou složeniny tvořeny většinou dvěma nebo třemi slovy. Složeniny jsou buď vlastní, nebo nevlastní. Vlastní složeniny nelze rozdělit, nejedná se o samostatná slova. Často bývají spojeny některou ze samohlásek, konektémem. Nevlastní složeniny se nazývají také spřežky. Slova, která je tvoří, mohou existovat i samostatně. Zvláštní kapitolou jsou hybridní složeniny, u kterých se kombinují domácí a cizí slova.

Pojem Slovo složené je v sekci Český jazyk

Volební právo

Pojem, výraz, heslo, co je to Volební právo?

Volební právo je druh občanského práva, který zaručuje občanům účast ve volbách do orgánů státní správy a samosprávy, popřípadě do různých funkcí. Může se jednat o aktivní volební právo, kdy občan mlže volit, a pasivní volební právo, kdy občan může být volen a smí kandidovat. Rozlišuje se všeobecné volební právo, kdy smí volit svéprávní občané od určitého věku, aniž by byl omezován kvůli původu, pohlaví, rase, náboženství. Právo rovné zaručuje stejnou váhu každému hlasu, právo tajné znamená, že volič nemusí prozrazovat, komu dal hlas. Volba také může být přímá či nepřímá.

Pojem Volební právo se nachází v kategorii Právo

Slovo příbuzné

Pojem, výraz, heslo, co je to Slovo příbuzné?

Slovo příbuzné je takové slovo, které má s jinými slovy stejný kořen, ale liší se od nich jinými předponami nebo příponami. Při odvozování příbuzných slov se může měnit i kořen slova. Slovo příbuzné souvisí s jinými slovy i po významové stránce. Slova příbuzná pak tvoří slovní čeleď neboli slovní rodinu.

Heslo Slovo příbuzné se nachází v kategorii Český jazyk

Motivace

Pojem, výraz, heslo, co je to Motivace?

Někoho motivovat znamená přimět ho, aby něco udělal, a to tak, aby byl pro danou věc nadšený a měl zájem ji vykonat. Motivace je soubor faktorů, a to jako vnitřních, tak vnějších, které usměrňují chování člověka za účelem dosažení určitého cíle. Dosažený cíl přináší radost a pocit uspokojení. Základní motivy jsou ty, které vycházejí z přirozených biologických a sociálních potřeb. Motivace je klíčovým faktorem pro úspěch při studiu i v zaměstnání. Zaměstnavatelé mnohdy investují nemalé částky do různých programů, které by měly zaměstnance více motivovat. Paradoxně, někdy různé teambuildingy fungují přesně naopak.

Termín Motivace patří do kategorie Psychologie

Zdraví

Pojem, výraz, heslo, co je to Zdraví?

Pocit tělesné a duševní pohody, rovnováha v organismu. Ovlivňuje ho výživa, hygiena, dostupnost léků a lékařské péče. Lékařská věda označuje zdraví jako nepřítomnost nemoci, tedy stav, kdy nedochází k poruchám práce orgánů v těle. Poruchy zdraví medicína definuje odchylkami od statistických hodnot.

Heslo Zdraví je v kategorii Lékařství

Dron

Pojem, výraz, heslo, co je to Dron?

Dron (někdy také UAV z anglického Unmanned Aerial Vehicle) je bezpilotní letoun, zpravidla malých rozměrů. Bezpilotní letouny jsou řízené na dálku a používají se např. k průzkumům terénu nebo k útočným účelům.

Heslo Dron patří do sekce Technika

Oddenek

Pojem, výraz, heslo, co je to Oddenek?

Oddenek se označuje také jako podzemní stonek. Jedná se o pojmenování té části rostliny, která vznikla proměnou stonku a funguje jako zásobování živinami. U části rostlin – většinou se jedná o vytrvalé byliny – je oddenek výběžkem kořene a slouží rostlině k překonání zimního období. Pokud má být oddenek využit pro bylinkářské účely, je potřeba sbírat ho v jarním nebo podzimním období, kdy obsahuje nejvíce užitečných látek.

Pojem Oddenek se nachází v sekci Rostliny

Epika

Pojem, výraz, heslo, co je to Epika?

Jedním z největších oddílů v literatuře je epika. Jedná se o literární druh, který má děj, příběh, časové a příčinné souvislosti. Epika se dělí do tří forem - veršovaná, veršovaná i prozaická, prozaická. Mezi veršované se řadí bohatýrské písně, eposy, legendy či historické zpěvy. Do veršovaných i prozaických spadají báje, pověsti, pohádky a bajky. Mezi prozaickými najdeme novely, romány, novinářskou prózu či povídky.

Pojem Epika je v sekci Literatura


Klíčová slova: Slovo příbuzné, význam, Volební právo, odborný výraz, popis, názvosloví, slovo, heslo, co znamená, vysvětlení, definice, pojem, termín, Slovo složené, Motivace, Oddenek, co to je, Epika, synonymum, Zdraví, Hedvábná stezka, formulace, Dron, přesný výraz, wiki, přesný význam, informace, CNG, význam pojmu

Další, minulé tipy dne

Tip na neděli 11. dubna 2021        Tip na sobotu 10. dubna 2021
Tip na pátek 9. dubna 2021        Tip na čtvrtek 8. dubna 2021
Tip na středu 7. dubna 2021        Tip na úterý 6. dubna 2021
Tip na pondělí 5. dubna 2021        Tip na neděli 4. dubna 2021
Tip na sobotu 3. dubna 2021        Tip na pátek 2. dubna 2021
Tip na čtvrtek 1. dubna 2021        Tip na středu 31. března 2021
Tip na úterý 30. března 2021        Tip na pondělí 29. března 2021