Kdo je to?
Kdo je to? Kdo to byl? Co znamená? Pojmy, významy slov...

Tip dne na pondělí 1. března 2021

Vybrané odborné pojmy, slova, osobnosti, termíny

Otorinolaryngolog

kdo je to Otorinolaryngolog?

Otorinolaryngolog je specializovaný lékař, který se zaměřuje na léčbu nemocí krku, nosu a uší a zabývá se také léčbou některých nemocí krku a hlavy. Jeho ordinace bývá označená zkratkou ORL, která je běžně vysvětlována jako nosní, ušní, krční (oddlělení).

Text Otorinolaryngolog je v kategorii Lékařství

Fanatik

kdo je to Fanatik?

Fanatik je člověk, který je něčím vášnivě, nezdravě posedlý. Často se o fanatismu hovoří v souvislosti s náboženskou vírou nebo nějakou ideologií. Fanatik není schopen kritického přístupu, netoleruje jiné názory a nestrpí odpor proti svému přesvědčení. Fanatismus je bez výjimky škodlivý a nebezpečný- např. islámští terostisté jsou náboženskými fanatiky.

Text Fanatik je v kategorii Vlastnosti

Buran

kdo je to Buran?

Buran je hanlivé označení pocházející již ze staré češtiny. Jako buran byl označován člověk z venkova, později takový člověk, který neznal nebo nedodržoval společenská pravidla. V současnosti se význam slova rozšířil a je tak nazýván každý, kdo se chová jako hrubián, neomaleně, používá se i název křupan nebo neotesanec.

Heslo Buran se nachází v sekci Hanlivé

Nezaopatřené dítě

kdo je to Nezaopatřené dítě?

Nezaopatřené dítě je označení pro dítě nebo mladého člověka, který ještě neskončil povinnou školní docházku. Jako nezaopatřené dítě může být označován i nadále, pokud se studiem na střední či vysoké škole připravuje na budoucí povolání, nemůže se připravovat ani si sám vydělávat, protože utrpěl úraz nebo je nemocný nebo má dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav. Nezaopatřeným dítětem lze být do 26 let věku.

Heslo Nezaopatřené dítě je v kategorii Státní správa

IT konzultant

kdo je to IT konzultant?

IT konzultant je osoba, která shromažďuje různé technické informace, týkající se provozování informačních systémů. Navrhuje možnosti, jak zlepšovat provozy, sestavuje jejich pořadí z hlediska proveditelnosti a je koordinátorem dalšího rozvoje a probíhajícího i plánovaného servisu. IT konzultant bývá absolventem vyššího odborného vzdělání nebo bakalářského studijního programu. Je autorem rozborů a analýz v technických projektech a provádí i údržbu výpočetní techniky, počítačových systémů a zvládá i atypické situace.

Text IT konzultant je v kategorii Profese

Alice Bendová

kdo je to Alice Bendová?

Alice Bendová, rozená Veselá, je česká herečka, moderátorka a modelka. Je absolventkou umělecko-průmyslové školy. Kromě herectví se věnuje natáčení televizních reklam a modelingu, moderuje pořad Trend face v televizi Óčko, v televizi Prima působí v pořadu Hádej, kdo jsem. Hrála například ve filmu Báječná léta pod psa, Sametoví vrazi, v seriálech Hop nebo trop, rodinná pouta, Velmi křehké vztahy a dalších.

Text Alice Bendová patří do sekce Herectví

Ájatolláh

kdo je to Ájatolláh?

Ájatolláh je v perštině i arabštině znamením Alláhovým, jedná se o titul, který se rozšířil až ve dvacátém století, i když poprvé byl použit již ve 13. století. Jedná se o nejvyšší hodnost, která se vyskytuje v šíitském islámu a používá se pro nejvýznamnější vědce a vykládače práva islámu. Nejvíce ájatolláhů působí v Iránu.

Heslo Ájatolláh je v kategorii Náboženství

Optik

kdo je to Optik?

Optik je pracovníkem především v oční optice. Je absolventem vyššího odborného vzdělání nebo vysokoškolského bakalářského studia. Věnuje se především prodeji a úpravám nápravných očních pomůcek, jako jsou brýle nebo brýlové čočky. Optik umí provádět základní vyšetření zraku klienta a vyzná se i v předpisech nápravných očních pomůcek.

Heslo Optik je v kategorii Profese

Michal Kempný

kdo je to Michal Kempný?

Michal Kempný je hokejový obránce s přezdívkou Kempas, který působí v české reprezentaci. S hokejem začínal na Slovensku, poté působil v Kometě Brno a jeden ročník v pražské Slávii. S těmito kluby vyhrál stříbrnou medaili v extralize. Poté Michal Kempný odešel do KHL, do Avantgardu OMSK. Zde byl vyhlášen nejlepším obráncem čtvrtfinále. Je pravidelným členem české reprezentace a v budoucnu zamíří i do NHL.

Slovo Michal Kempný se nachází v kategorii Sport

Ďábel

kdo je to Ďábel?

Ďábel představuje člověku nepřátelské síly. V některých náboženstvích je odpůrcem Boha, tím, kdo pomlouvá a žaluje. Jinde je zlým duchem a přímým protivníkem Boha. To platí především o křesťanství a islámu. Ďábel nemá zcela přesnou definici ani popis, vyskytuje se jak v náboženství, tak ústní lidové slovesnosti.

Heslo Ďábel je v kategorii Křesťanství


Klíčová slova: co znamená, pojem, slovník, lidé, kdo je to, vysvětlení, formulace, osobnosti, wiki, co to je, informace, definice, lexikon, osobnost, etymologie, význam, popis, význam slova, termín, životopis, význam pojmu, biografie, přesný výraz, slovo, přesný význam, popis, kdo to je, heslo, synonymum

Náhodných výběr odborných pojmů, termínů a slov

Kognitivní

Pojem, výraz, heslo, co je to Kognitivní?

Kognitivní je slovo z oblasti lidské psychiky, poznávacích procesů, procesů chápání, získávání informací a jejich zpracování. Termín se často používá v psychologii, sociologii, filozofii a dalších vědách. Vznikají zde různé kognitivní teorie, zkoumají se poznávací funkce. Ty patří k hlavním oblastem psychiky člověka, s jejich pomocí probíhá, vnímání, jednání, reakce i vykonání různých úkolů.

Pojem Kognitivní se nachází v kategorii Psychologie

Expresionismus

Pojem, výraz, heslo, co je to Expresionismus?

Expresionismus je název evropského uměleckého směru, běžného především v Německu. Měl být protikladem dalších druhů umění-naturalismu a impresionismu. Odmítal takové umění, které by zobrazovalo skutečnost nebo takové, které chtělo působit na smysly a skutečnost zobrazit prostřednictvím dojmů. Expresionisté chtěli vyjádřit své vlastní pocity a zážitky, aniž by brali ohled na jakékoli zvyklosti. Realita v jejich pojetí byla často deformovaná.

Pojem Expresionismus se nachází v sekci Literatura

Prvouka

Pojem, výraz, heslo, co je to Prvouka?

Prvouka je termín z oblasti školství. Jde o název vyučovacího předmětu, který nejmladší žáky obeznámí se základními fakty a poznatky o světě, který je obklopuje. Jsou v něm shrnuty nejnutnější znalosti z různých oborů jako vlastivěda, zeměpis, přírodopis, fyzika, chemie, občanská výchova, humanitní a společenské vědy a dopravní výchova. Prvouka je zařazena do obsahu vzdělávání na prvním stupni základní školy a učí se v prvním, druhém a třetím ročníku.

Heslo Prvouka je v kategorii Školství

Skanzen

Pojem, výraz, heslo, co je to Skanzen?

Skanzen je muzeum v přírodě zaměřené na národopis (etnografii). Ve skanzenu jsou shromážděny ukázky lidových staveb, hospodářských stavení, zemědělských a jiných strojů a předmětů každodenního použití (historické vybavení domácností - nábytek, hračky, kuchyňské náčiní apod.). Ve skanzenech se lze běžně setkat s názornými ukázkami dobových činností, např. v podobě ukázek různých řemesel. Ve skanzenech se také konají různé akce zaměřené na lidové zvyky a tradice, trhy atd.

Termín Skanzen patří do sekce Kultura

Urea

Pojem, výraz, heslo, co je to Urea?

Urea může mít v chemii dva významy. Jako urea se označuje močovina, též diamid kyseliny uhličité nebo karbamid. Jedná se o organickou sloučeninu kyslíku, uhlíku, dusíku a vodíku. Objevena byla v osmnáctém století. Druhý význam slova urea je označení pro čtverečný minerál, který má bezbarvou, světle žlutou a světle hnědou barvu. Vzniká z moči a netopýřího guana, stabilní je pouze v suchém prostředí. Jedná se o pyramidální krystaly, masivní shluky, krusty a krystalické stalagmity. Praktické využití tento minerál žádné nemá. Známá místa výskytu jsou pouze v Austrálii a Saúdské Arábii.

Pojem Urea se nachází v kategorii Chemie

Fyzioterapie

Pojem, výraz, heslo, co je to Fyzioterapie?

Fyzioterapie je obor zabývající se léčbou pohybového aparátu. Dokáže nejen léčit obtíže s klouby, svaly a šlachami, ale zmírňuje také bolesti břicha, hlavy a částečně odstraňuje potíže pocházející ze stresu a psychické zátěže. Preventivně se fyzioterapie zaměřuje také na regeneraci po zatížení svalů, psychickém vypětí, předcházení kloubních problémů či obtíží se zády. Může přispět i ke zpomalení stárnutí a opotřebení těla. Fyzioterapeutické techniky jsou různé, k nejužívanějším patří speciální cvičení.

Pojem Fyzioterapie patří do sekce Lékařství

Vysokoškolský index

Pojem, výraz, heslo, co je to Vysokoškolský index?

Vysokoškolský index je název záznamu o studiu na vysoké škole. Jeho úřední název je výkaz o studiu a jde o menší vázaný sešit formátu A6. Může být veden také v elektronické podobě, kdy je součástí elektronického informačního systému školy. Index může být společný pro všechny stupně studia nebo pro každý stupeň zvlášť. Vysokoškolský index obsahuje důležité osobní údaje – rodné číslo, podpis a fotografii studenta. Na následujících stranách se nachází název vysoké školy a studijního programu, jméno a příjmení studenta a jeho datum a místo narození, razítko školy a podpis děkana. Může zde být uvedena informace o složení akademického slibu. V dalších částech jsou uvedeny studijní předměty a jejich dotace, záznamy o zápočtech a zkouškách. Jsou zde shrnuty počty kreditů a informace o postupu do dalšího ročníku. Index je dokladem o studiu, zapisují se do něj konané zkoušky a zápočty. Odevzdává se před státní zkouškou, po jejím vykonání se studentovi vrací.

Heslo Vysokoškolský index je v kategorii Školství

Vývojová dysfázie

Pojem, výraz, heslo, co je to Vývojová dysfázie?

Vývojová dysfázie je druh narušení vývoje řeči. Jeho projevem je ztížená schopnost popřípadě neschopnost naučit se verbální komunikaci, přestože podmínky rozvoje řečových schopností jsou splněny. Příčinou je porucha zpracování řečových signálů v centru, postižený tedy vše slyší, ale jeho mozek a nervová soustava neumějí správně zpracovat podněty přicházející z okolí. Nejedná se tedy o poruchu smysl jako je zrak nebo sluch. Vývojovou dysfázii může způsobit problém v průběhu těhotenství matky nebo při porodu či v poporodní době. Často je tato porucha dědičná a je četnější u chlapců. Projevuje se opožděním ve vývoji řeči – dítě nemá odpovídající slovní zásobu, neumí spojit slova do vět nebo tvoří jen věty krátké, slova komolí, dopouští se gramatických chyb, nemá správný slovosled a podobně. Dalším projevem je patlavost, kdy dítě zaměňuje výslovnost hlásek a mluví nesrozumitelně, jeho vývoj je nerovnoměrný, vnímání je narušené, podobně jako lateralita a motorika.

Pojem Vývojová dysfázie patří do sekce Lékařství

Anime

Pojem, výraz, heslo, co je to Anime?

Anime je označení pro japonské animované filmy, televizní seriály, OVA (Original Video Animation) a ONA (Original Net Animation). Umění anime se vyvinulo z komiksů manga - jedná se v podstatě o zfilmovanou mangu. Anime je charakteristické specifickým způsobem kresby. Postavy mívají velké oči, malá ústa a barevné vlasy. Nejznámějším představitelem anime je seriál Pokémon.

Výraz Anime se nachází v kategorii Kultura

Kamenické dláto

Pojem, výraz, heslo, co je to Kamenické dláto?

Kamenické dláto je jedním z nástrojů kameníka. Používá se pro konečnou úpravu povrchu různých kamenů. Srovnávají se tak hrany a roviny. K tomu je ho potřeba použít společně s paličkou ze dřeva. Docílí se tak jemně vroubkovaného povrchu. Kamenické dláto existuje v několika provedeních s různou šíří pracovní plochy.Kromě kameníků používají kamenické dláto také sochaři a stavbaři.

Termín Kamenické dláto je v sekci Nástroje


Klíčová slova: význam, pojem, synonymum, popis, Urea, informace, slovo, popis, význam pojmu, odborný výraz, Skanzen, Vysokoškolský index, definice, slovník, formulace, přesný výraz, wiki, přesný význam, odborné názvosloví, termín, heslo, co to je, vysvětlení, Expresionismus, Kamenické dláto, Anime, Kognitivní, Prvouka, co znamená

Další, minulé tipy dne

Tip na neděli 11. dubna 2021        Tip na sobotu 10. dubna 2021
Tip na pátek 9. dubna 2021        Tip na čtvrtek 8. dubna 2021
Tip na středu 7. dubna 2021        Tip na úterý 6. dubna 2021
Tip na pondělí 5. dubna 2021        Tip na neděli 4. dubna 2021
Tip na sobotu 3. dubna 2021        Tip na pátek 2. dubna 2021
Tip na čtvrtek 1. dubna 2021        Tip na středu 31. března 2021
Tip na úterý 30. března 2021        Tip na pondělí 29. března 2021